MOUCHA, MILOSLAV

MOUCHA, MILOSLAV

Miloslav Moucha, narozen v roce 1942 v Litvínově, je významný český malíř, žijící střídavě v Paříži a Praze.

Jeho dílo je součástí sbírek významných kulturních institucí, jako je například Centre Georges Pompidou  v  Paříži, v Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Museée des Beaux-Arts, Besancon, Galerie výtvarného umění v Pardubicích, Galerie výtvarného umění v Ostravě,  Galerie moderního umění v Roudnici nad labem nebo Národní galerie v Praze.  Je zastoupen také v mnoha souromých sbírkách v Evropě, USA a Japonsku

Uspořádal na tři desítky samostatných výstav po celé Evropě,  nejvíce ve Francii, Itálii,  Švédsku, Německu, Čechách,  ale například  i v Japonsku a Kanadě. Účastnil se mnoha společných výstav s renomovanými evropskými umělci.

 

MILOSLAV MOUCHA (nar. 25. 3. 1942 v Litvínově), výtvarný autodidakt, studoval po pedagogickém gymnáziu v Teplicích a po vojenské službě pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem. Počátky jeho profesionálního přístupu k umění jsou spojeny s osobou Josefa Jedličky, intelektuála žijícího na severu Čech v poválečném vyhnanství. Roku 1968 emigroval Moucha do Paříže, ve Francii se pak na přelomu šedesátých a sedmdesátých let věnuje konceptům, které se v průběhu sedmdesátých i osmdesátých let odrážejí i v jeho geometrických kompozicích. Svou tvorbou a výstavami získává postupně ve Francii renomé u tamní odborné veřejnost (píše o něm například P. Restany). Zároveň promýšlí nový způsob výuky umění na akademii, za jehož osnovy je mu udělena roku 1974 profesura na École des Beaux-Arts v Besançonu. Od roku 1990 žije Moucha střídavě ve Francii a v Čechách.

Před rokem 1978 se věnuje konceptuálnímu umění, pomineme-li jeho umělecké začátky před emigrací, ovlivněné životem a atmosférou v Litvínově. V přelomovém roce 1978 maluje BOD. Obrazů bodu namaloval více než 20. Byla to pro něj každodenní meditativní činnost a zároveň počátek a rozvoj geometrické abstrakce. Geometrie je pro Mouchu jazyk, kerým lze vyjádřit něco, co jiným jazykem nelze. V 80 a 90 letech rozvijí geometrickou malbu ve významných malířských cyklech (Španělský cyklus, Cyklus sv. Jána, Cyklus podle sv. Jiří, Cyklus Berešit a Píseň písní) V té době si poznamenává..." Tam, kde člověku nestačí slova k vyjádření jeho poznání, uchyluje se k symbolům. Symboly svým obsahem nejbohatší, jsou nejjednosušší formy, kterým říkáme geometrické"  Symbolické a zároveň vyrazně spirituální jsou zejména dva poslední cykly - Berešit a Píseň písní.

Kolem roku 2000 tvoří sérii krajin a takzvaných zátiší v krajině. Vystihuje zvláštní atmosféru, ale i konkrétní roční období nebo denní dobu prostřednictvím soustředěného pohledu na část, ale i na detail v krajině ( louže, kupka sena, balvan, strom atd.)

V poslední době se tématicky vrací ke krajinám i k symbolickým cyklům a jeho tvorba je naplněna malířskou syntézou, projevující se v plnosti  a intenzitě barev, oscilující mezi konkrétním a abstraktním.

Více: https://www.kavkaartbooks.com/r/blog/z-atelieru-miloslava-mouchy

MILOSLAV MOUCHA (born 25.3.1942 in Litvínov), an art autodidact, studied at the  High School in Teplice and after military service at the Faculty of Education in Ústí nad Labem. The beginnings of his professional approach to art are associated with the person of Josef Jedlička, an intellectual living in the north of Bohemia in post-war exile. In 1968, Mucha emigrated the to Paris. At the turn of the sixties and seventies in France, he devoted himself to conceptional art that reflected in his geometrical compositions during the 1970s and 1980s. His work is getting more reputation in France and his work is becoming interesting for the professional art critics, such as for example, P. Restany). At the same time he
was offered a professorship at the École des Beaux-Arts in Besançon in 1974. Since 1990, Moucha has been living alternately in France and in Bohemia.
Prior to 1978, he devoted himself to conceptual art, letting go of his artistic beginnings before emigration, influenced by life and atmosphere in Litvínov. In the turn of the year 1978 he painted a BOD/ POINT. He painted more than 20 paintings of points. It was a daily meditative activity for him, as well as the beginning and development of geometric abstraction. Geometry is a language for Moucha that can express something that can not be said in another language. In the 80's and 90's he develops geometric painting in major painting cycles - Spanish cycle, St. John's Cycle, Cycle by St. George, Berez Cycle and Song of Songs. At that time he remarks ... "If man does not have enaough words to express his knowledge, he resorts to symbols. Symbols have the richest content and the most simple forms, we call  them geometric ". Symbolic and most spiritual are especially the two of his cycles - Bereshit and Song of Songs.
Around 2000, the painted a series of landscapes and so-called still life in the landscape. It emits a special atmosphere, but also a specific season or time of day through a concentrated view of part, but also of detail in the landscape (puddle, haystack, boulder, tree, etc.)
Recently he has returned to the landscapes and symbolic cycles and his work is filled with painting synthesis, manifested in the fullness and intensity of colors, oscillating between the concrete and the abstract.

 

Načítám data